പരി. പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചു നേര്‍ച്ച നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നു

pampady 1

pampady 2

pampady 3

Share This Post