പരി. പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ 54-ാം ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഏപ്രിൽ 5, 6 പാമ്പാടി ദയറായിൽ

Share This Post