പരി. പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു പാമ്പാടി രാജൻ പരി. തിരുമേനിയുടെ കബറിന് മുൻപിൽ കുമ്പിട്ടു വണങ്ങുന്നു

പരി. പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു പാമ്പാടി രാജൻ പരി. തിരുമേനിയുടെ കബറിന് മുൻപിൽ കുമ്പിട്ടു വണങ്ങുന്നു

image001 image002 (1) image003 image004 image005

Share This Post